Fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Nykyaikana moni työikäinen kärsii staattisen- tai toistotyön kuomittavuudesta ja mm. yläraajan, niska-hartiaseudun sekä selän alueen ongelmat aiheuttavat jokapäiväisiä oireita ja rajoittavat niin työntekoa kuin vapaa-ajankin harrastuksia. Fysioterapian avulla vaikutetaan mm. ryhdin ja työasentojen hallintaan, lihaskireyksiin ja lihasepätasapainoon ohjataan ja annetaan harjoitteita ja tarvittaessa manuaalisella terapialla helpotetaan akuutteja kipu- ja kireystiloja. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja, joihin kuuluvat kylmä- ja lämpöhoidot sekä erilaiset sähköhoidot.

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapiassa pyritään lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn parantumiseen ja/tai ylläpitämiseen. Leikin ja iloisen tekemisen avulla fysioterapeutti auttaa lasta oppimaan uusia motorisia taitoja ja saavuttamaan mahdollisimman hyvän toimintakyvyn. Lasten fysioterapia on arviointiin, tutkimiseen ja suunnitteluun perustuvaa harjaannuttamista ja oppimista sekä lapsen, perheen ja toimintaympäristön ohjausta.

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiassa asiakkaan lähtötilanne kartoitetaan ja mietitään millä keinoilla tukirangan, nivelistön, sen liikuttajalihaksiston sekä neuraalikudoksen ongelmiin pystytään vaikuttamaan. Fysioterapiassa ohjataan asiakasta huomioimaan oman kehon asentoa, sen toimintaa eri liikkeissä ja käydään läpi asiakkaalle sopivia harjoitteita, joilla asiakkaan ongelma postuisi ja jatkossa ongelmia ei toivottavasti ilmenisi. Tarvittaessa manuaalisilla hoidoilla kuten hieronta ja mobilisoivat käsittelyt avustetaan kehoa toimimaan paremmin ja helpotetaan asiakkaan omaharjoittelun tuloksellisuutta , Ohjaukseen ja neuvontaan voidaan sisällyttää myös työergonomian tai harrastusergonomian ohjausta. Asiakasta kannustetaan aktiiviseen oma-harjoitteluun ja omaa toimintakykyä edistävään elämään.

Neurologinen fysioterapia

Neurologisessa fysioterapiassa pyritään auttamaan neurologisesti sairasta tai vammautunutta kuntoutujaa saavuttamaan paras mahdollinen fyysisen toiminnan taso. Tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan liikuntakyvyn säilyminen ja parantuminen vamman tai sairauden asettamissa rajoissa. Selviytymistä arkiaskareissa ja lähiympäristössä pyritään helpottamaan.